Літературний адміністратор
Технічний адміністратор